Νικόλαος Τσάκαλος – Διαχειριστής Αστική Πτηνοτροφία ΙΚΕ